Beleid en doelstellingen

 

Beleid en doelstellingen LOOMS

Looms Transport- & Kraanbedrijf B.V. gevestigd te Almelo levert nationale-en internationale wegtransportdiensten voor de zakelijke markt gericht op het vervoer van hoogwaardige technologische producten, gevaarlijke stoffen en exceptionele transporten. Andere specifieke disciplines van Looms zijn de verhuur van mobiele kranen, machineparkverhuizingen en het plaatsen, monteren en demonteren van productielijnen en machines.

Missie

Het bestaansrecht van Looms zit van oorsprong diep geworteld in de traditionele persoonlijke betrokkenheid, alsmede in de sterke drang tot het perfect uitvoeren van opgedragen opdrachten en in het vermijden van ondoordacht risico. Het omgaan met belanghebbenden binnen de keten tussen transporteur en opdrachtgever kenmerkt zich door een “no nonsense” aanpak en een eerlijke en open communicatie. Onze missie is om dit in stand te houden en waar nodig dagelijks te verbeteren om onze dienstverlening kwalitatief hoogwaardig te houden, zodat Looms zich kan blijven onderscheiden in elke vorm van dienstverlening.

Managementsysteem

De directie is er van overtuigd, dat invoering en het onderhouden van het managementsysteem leidt tot handhaving en verbetering van alle beleidsaspecten binnen het proces van de in het toepassingsgebied genoemde dienstverlening en uiteindelijk zal leiden tot een WIN-WIN situatie.

Beleid

Bij Looms is de aandacht voor Kwaliteit, Veiligheid/Beveiliging, Gezondheid en Milieu volledig ingebed in de bedrijfscultuur. De organisatie realiseert zich dat zij deel uitmaakt van een macro economisch systeem, en neemt daarin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Looms streeft naar een continue verbetering van de bovengenoemde punten. Looms bepaald periodiek beleid en doelstellingen, waardoor er continue gewerkt kan worden aan verbetering.

Commercieel

Het commerciële beleid van Looms is erop gericht dat een bepaalde winst voor VpB van 7-9% over een periode van 3 jaar realiseerbaar moet blijven, waarbij de inspanningen voor het zorgmanagement in een juiste balans gehouden dienen te worden met de inspanningen voor de uitvoering van de dienstverlening.

Klanttevredenheid, klanteneisen en klantenrapportages

Klanteneisen en daarmee klanttevredenheid neemt een centrale plaats in. Het beleid is erop gericht dat op elk moment kan worden voldaan aan de wensen en eisen van onze opdrachtgevers. De betrokkenheid van de directie, management en medewerkers is hierin van cruciaal belang. Essentieel is dat we de verwachtingen van de klant steeds trachten te overtreffen. Door deze toenemende verwachtingen en ook de eisen van de publieke opinie streeft de directie ernaar continu na te denken over de vele bedrijfsprocessen waarbij de insteek is haar processen voortdurend te verbeteren. Deze verbeteringen worden vertaald in kwaliteitsdoeleinden die op alle niveaus gemonitord worden. Geconstateerde afwijking in het proces worden gedeeld met klanten om in nauwe samenwerking.

Kwaliteit en veiligheid

Het kwaliteits- en veiligheidsbeleid is erop gericht, het managementsysteem op een effectieve en economische verantwoorde wijze uit te voeren en de betrokkenheid van alle medewerkers in stand te houden en te verbeteren waar veiligheid en persoonlijke veiligheid tijdens werkzaamheden centraal staan.

Beveiliging

Door de sterk veranderende maatschappij heeft Looms maatregelen genomen om de interne- en externe assets te waarborgen zowel zichtbaar als onzichtbaar. Het betreft hier IT gerelateerde zaken, equipment, lading alsmede behuizing.

Personeel

Het personeelsbeleid is gericht op handhaving en verbetering van de bestaande sociale cultuur binnen de organisatie door een zorgvuldige selectie van nieuw personeel, waarin naast vakbekwaamheid, motivatie en persoonlijkheid ook de affiniteit tot kwaliteit en veiligheid als zwaarwegende factor beschouwd wordt. Daarnaast stelt Looms middelen beschikbaar voor (bij)scholing en training van personeel. Het gebruik, bezitten en nuttigen van alcohol en drugs is ten strengste verboden en zal leiden tot ontslag.

Milieu en Behaviour Based Safety (BBS)

Het milieubeleid is gericht op het besteden van de nodige zorg aan het behoud van een goed milieu bij de uitvoering van alle activiteiten van binnen de genoemde dienstverlening. Deze zorg heeft betrekking op het voorkomen van lucht-, bodem-, en waterverontreiniging alsmede, geluid en enige ander hinder en het bij voorbaat zoveel mogelijk beperken van schade als gevolg van gebeurtenissen die zich eventueel toch voordoen. Om chauffeurs hierin te ondersteunen volgen zij erkende training en certificering om op een milieubewuste manier om te gaan met hun materiaal waarin ook veiligheid een prominente rol inneemt.

ARBO en gezondheid

Het ARBO beleid is gericht op een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid, het bevorderen van het welzijn en het voorkomen van ziekteverzuim in verband met de arbeid rondom de genoemde dienstverlening.

Doelstellingen

Doelstellingen worden het MT kwartaaloverleg en in het jaarlijkse management-review per beleidsaspect vastgesteld en zo mogelijk “SMART” omschreven. OP de voorbladen van de relevante registraties worden doelstellingen en proces-indicatoren vermeld. Door periodieke evaluatie hiervan wordt inzicht verkregen in de effectiviteit van het managementsysteem.

Almelo, 17-5-2021
Directie LOOMS ALMELO